torsdag 17. november 2011

Info om NUF og utenlandske selskapsløsninger

NUF info:
Med et NUF selskap kan du motta skattefritt utbytte hver måned. NUF som er registrert i Brønnøysund er hovedregistrert i England, men drives og skattes fra Norge. Det gir deg muligheten til å utnytte det beste fra to verdener: Engelsk selskapsrett tillater utbytte utbetaling hver måned - norsk skatterett tillater skattefritak på utbytte forutsatt at det føres som konsernbidrag*.

Skattereglene for NUF tilsvarer skattereglene for norske aksjeselskap. Forutsetningen er at selskapet er skattemessig hjemhørende i Norge - og det vil det normalt være dersom det har hele sin virksomhet her og er eid og drevet av personer bosatt i Norge. Et NUF er garantert gjennom EØS-avtalen ikke å bli stilt skattemessig mindre gunstig enn norske aksjeselskap. At selskapet skattelegges som et norsk AS innebærer at selskapets alminnelige skatt på overskudd er 28%. Fra 1/1-2006 kan både NUF og norske AS ta ut skattefritt utbytte fra andre aksjeselskap og oppnå skattefri gevinst ved salg av aksjer i andre selskap. For mange er derfor et NUF velegnet som holdingselskap.

Ved å sette opp et NUF holding som 100% eier av et NUF driftsselskap skaper du en selskpasstruktur med mor- og datterselskap. Dette muliggjør skattefrie utbyttebetalinger i form av konsernbidrag mellom driftsselskapet og holdingselskapet.

NUF holding og NUF drift har ikke revisjonsplikt eller krav til aksjekapital.

Aksjer som du har tegnet ved stiftelsen og som du ønsker å gjøre opp overfor selskapet betaler du normalt til selskapets konto i Norge. Det er i så måte ingen forskjell om beløpet er innbetalt til filialen i Norge og til hovedselskapet i England. Dersom selskapet har ytterligere behov for midler kan dette enten gjøres ved å utvide aksjekapitalen – eller tildele flere aksjer innenfor den autoriserte kapital dersom denne er høyere enn det som hittil er tegnet. I våre standard vedtekter har styret normalt rett til å tildele slik aksjer i en begrenset periode som kan forlenges med generalforsamlingsvedtak. Husk at endring av aksjekapital eller tildeling av aksjer skal rapporteres til engelske myndigheter. Vi bistår etter nærmere avtale med dette. Et alternativ som mange velger er å la selskapet låne midler fra aksjonæren(e). Når selskapet senere tjener penger kan lånet normalt tilbakebetales uten at det utløser noen skattemessig gevinst hos lånegiver.

Forutsatt at selskapet ikke har virksomhet utenfor Norge og eies og drives av personer skattemessig bosatt i Norge skal selskapet kun skatte til Norge. En melding om selskapets situasjon, samt en attest fra det lokale likningskontoret i Norge, bli sendt til engelske skattemyndigheter. Selskapet vil så bli fritatt for å levere selvangivelse i England.

Plikter til NUF  i UK  i England; Annual Return (oppdatering av selskapets detaljer inkludert eiere og ledelse) og Annual Accounts (Årsregnskap) til Companies House, samt melding til Inland Revenue om selskapets skattemessig status i Norge og England. Med en slik oppfølgingspakke kan du fokusere 100% på driften i Norge. Verdun bistand i tillegg med alle former for endringer i England – som utvidelse av aksjekapital, overdragelse av aksjer, endringer av firmanavn, endringer av styresammensetting osv.

Annet:

Rett til 100% sykepenger NUF gir deg som selvstendig næringsdrivende rett til 100% sykepenger. Som selvstendig næringsdrivende har du i utgangspunktet kun rett til 65% sykepenger og må betale dyre forsikringer for å bedre dine sosiale rettigheter.

Norske gründere kan ha rett til dagpenger i oppstartsfasen NUF kan også gi rett til dagpenger i oppstartsfasen. Få gründere er klar over at den norske stat kan gi oppstartsbedrifter rett til dagpenger hvis de driver virksomheten gjennom et NUF.

Skattefrie aksjegevinster Ved å investere i aksjer og aksjefond gjennom et NUF blir gevinsten i selskapet skattefri. Utbytte fra datterselskap er også skattefritt og beskattes kun med 3% fra børsnoterte selskap.

Forskjeller mellom NUF og tradisjonelle AS

NUF
Aksjeselskap
Krav til aksjekapital
Fritak
Kr. 100.000,-
Revisjonsplikt
Fritak
Obligatorisk

Nøkkelfordeler med NUF
* 100% sykepenger
* Rett til dagpenger
* Slipp personlig ansvar
* 28% selskapsskatt
* Ingen revisjonsplikt
* Ingen krav til aksjekapital
* Ingen inntektsgrenser ved pensjon

Flytt virksomheten ut av Norge
- helt skattefritt!
Inntil nå har selskap som har flyttet fra Norge til en annen EØS-stat blitt utsatt for strenge exit-skatter for selskapet og selskapets aksjonær. Selskapene har blitt beskattet som om de var likvidert og hadde realisert alle sine eiendeler. Selskapets aksjonærer har blitt beskattet som om de har solgt sine aksjer. Dette har vært i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen om fri flyt av kapital og etableringsfrihet.

ESA ga Norge frist på kun 2 månederfor tilpasning til EØS-avtalen
ESA European Free Trade Association -  European  Surveillance Authority har nå tvunget Norge til å fjerne Exit-skattereglene. ESA hevdet at Norge brøt EØS-avtalen ved å umiddelbart skattlegge selskap, eller aksjonærene i selskap, som flytter hovedkontoret til et annet EØS-land. I følge ESA var en slik umiddelbar, og dermed potensielt høyere, skattlegging urettmessig straffe selskapene som ønsker å forlate Norge til fordel for et annet EØS-land. ESA hevdet at norske skatteregler var til hinder for at selskap benytter seg av retten til fri etablering og et hinder for fri kapitalflyt

Stortinget vedtok de nye reglene 10. juni 2011
Exit-skattereglene er nå endret med umiddelbar virkning for utflytting fra Norge til et annet EØS-land. Skatteplikten på eiernivå og selskapsnivå er nå avviklet ved utflytting av selskap til andre land i EØS. Beskatning av uttak fra norsk beskatningsområde vil bestå, slik at det kan skje et oppgjør av skatteposisjoner som er knyttet til eiendeler og forpliktelser som før utflyttingen har tilknytning til norsk beskatningsområde og som mister denne tilknytningen ved utflyttingen.


Nettbutikker, patenter og importforetak skatter ned mot 5%
Store skattekreditter er nå tilgjengelig for ditt foretak
Store europeiske foretak som Lufthansa-, BMW- og Heidenberg-konsernene har flyttet deler av virksomheten til Malta for å dra nytte av store skattekreditter. Store skattekreditter er nå også tilgjengelig for de små bedriftene som etablerer seg på Malta. Du har nå tilgang til de samme unike skattefordelene som de store multinasjonale aktørene drar nytte av.

Nettbutikk eller salg av eletroniske tjenester
Driver du en nettbutikk eller tilbyr elektroniske produkter og tjenester og ikke er avhengig av å drive fra et fast driftssted i Norge kan den totale skattemessige belastningen bli så lav som kun 5% gjennom et Malta-selskap.

Europeisk gateway for import- og eksport foretak
Foretak involvert i import og eksport av varer med Asia og andre verdensdeler velger nå Malta som sin foretrukne gateway inn og ut av Europa. Den totale skattemessige belastningen kan bli så lav som kun 5%.

Patent-rettigheter
Patenter skal som en hovedregel alltid ligge i et selskap som ikke påtar seg mye markeds- og operasjonell risiko. Dette for å beskytte rettighetene hvis det operasjonelle skulle bli utsatt for en negativ uforutsett hendelse. Ved å legge patent-rettighetene i et selskap på Malta vil inntekter fra alle verdenshjørner kunne dra nytte av en skattemessig belastning helt ned i kun 6,25%.

Skattegunstig kjøp av seilbåter og yachter
Ved å inngå en såkalt "lease-purchase agreement" kan du kjøpe en seilbåt og yacht til i sum kun 6% i skatter og avgifter hvis dette gjøres gjennom et selskap på Malta.

Nøkkelfordeler for selskap på Malta
    ◦    5% netto skatt som aksjonær
    ◦    Store skattekreditter
    ◦    0% utbytteskatt til et norsk holdingselskap
    ◦    0% skatt på kapitalgevinster
    ◦    Kun €1,200 i aksjekapital
    ◦    Selskapslovgivning basert på engelsk lov

Mer om Malta-selskap
Malta Ltd er en selskapsform som er underlagt Maltesisk selskapsrett. Aksjekapitalkravet er EUR 1.200 men det kreves kun at EUR 240,- er innbetalt. Et Malta-selskap fra Verdun Group er registrert i EU og er derfor beskyttet av Etableringsfriheten innenfor EU/EØS. Et Malta Ltd er den mest fordelaktige selskapsformen du finner i dag. Du får tilhørighet i et EU-land og Malta er det billigste stedet du kan din virksomhet i EU/EØS.

Skandinavisk personal på Malta
Verdun Group har spesialisert seg på å hjelpe skandinaviske kunder og har eget kontor med skandinavisk personal i London (UK), Nicosia (Kypros) og Sliema (Malta).

Skattefri avkastning på Oslo Børs

Skattefrie aksjegevinster
Kypros-selskap er fritatt for all skatt på aksjegevinster. Skattefritaket gjelder for både kortsiktige- og langsiktige aksjeinnehav og gjelder uavhengig av hvilket land selskapet er registrert. Skattefritaket gjelder uavhengig av om eierskapet er i private- eller børsnoterte selskap samt investeringsfond.

Skattefrie aksjeutbytter
Kypros-selskap er fritatt for all skatt på aksjeutbytte*. Skattefritaket gjelder for både kortsiktige- og langsiktige aksjeinnehav og gjelder uavhengig av hvilket land selskapet er registrert. Skattefritaket gjelder uavhengig av om eierskapet er i private- eller børsnoterte selskap samt investeringsfond.

Nøkkelfordeler
    ◦    0% skatt på utbytte fra norske aksjeselskap
    ◦    0% skatt på aksjegevinster ved salg av private norsk aksjeselskap
    ◦    0% skatt på aksjegevinster fra børsnoterte aksjeselskap og fond
    ◦    0% kildeskatt for aksjonærer skattemessig bosatt utenfor Kypros
    ◦    Kun 10% selskapsskatt på øvrige næringsinntekter
    ◦    Fullverdig medlem av EU siden 2004
    ◦    Selskapslovgivning basert på engelsk selskapsrett
* Forutsatt av selskapet som betaler utbytte har mer enn 50% av sine inntekterer fra annen næring enn investeringer og at skattenivået i det landet selskapet er skattemessig hjemmehørende er minimum 5%.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar