onsdag 22. desember 2010

NUF - FORKLARINGER OG INFO

NUF er en forkortelse for Norskregistrert Utenlandsk Foretak. Dette er et selskap som er hovedregistrert utenfor Norge, som så registreres i det norske Foretaksregister og får et eget organisasjonsnummer i Norge.

Skattereglene for  NUF  tilsvarer skattereglene for norske aksjeselskap. Forutsetningen er at selskapet er skattemessig hjemhørende i Norge - og det vil det normalt være dersom det har hele sin virksomhet her og er eid og drevet av personer bosatt i Norge. Et NUF er garantert gjennom EØS-avtalen ikke å bli stilt skattemessig mindre gunstig enn norske aksjeselskap. At selskapet skattelegges som et norsk AS innebærer at selskapets alminnelige skatt på overskudd er 28%. Fra 1/1-2006 kan både de NUF vi stifter og norske AS ta ut skattefritt utbytte fra andre aksjeselskap og oppnå skattefri gevinst ved salg av aksjer i andre selskap.

Forutsatt at selskapet ikke har virksomhet utenfor Norge og eies og drives av personer skattemessig bosatt i Norge skal selskapet kun skatte til Norge.  En melding om selskapets situasjon, samt en attest fra det lokale likningskontoret i Norge, bli sendt til engelske skattemyndigheter. Selskapet vil så bli fritatt for å levere selvangivelse i England.

Aksjer som du har tegnet ved stiftelsen og som du ønsker å gjøre opp overfor selskapet betaler du normalt til selskapets konto i Norge. Det er i så måte ingen forskjell om beløpet er innbetalt til filialen i Norge og til hovedselskapet i England. Dersom selskapet har ytterligere behov for midler kan dette enten gjøres ved å utvide aksjekapitalen – eller tildele flere aksjer innenfor den autoriserte kapital dersom denne er høyere enn det som hittil er tegnet. I våre standard vedtekter har styret normalt rett til å tildele slik aksjer i en begrenset periode som kan forlenges med generalforsamlingsvedtak. Husk at endring av aksjekapital eller tildeling av aksjer skal rapporteres til engelske myndigheter. Vi bistår etter nærmere avtale med dette. Et alternativ som mange velger er å la selskapet låne midler fra aksjonæren(e). Når selskapet senere tjener penger kan lånet normalt tilbakebetales uten at det utløser noen skattemessig gevinst hos lånegiver.

Norske myndigheter er pålagt å godta registrering av NUF fra samtlige EØS land som et ledd i etableringsfriheten innen EØS - Det Indre Marked. I Centros-dommen i Danmark fra 1999 ble det klart slått fast at EØS-borgere kan velge hvilket land de ønsker å registrere sitt selskap, uavhengig av hvor dette selskapet senere skal drive virksomhet. Etableringsfriheten innen EU / EØS medfører at norske myndigheter ikke kan stille strengere krav eller tilby mer ufordelaktige vilkår til NUF enn til en norsk aksjeselskap.  NUF vil ha en lovbeskyttet rett til å få norsk organisasjonsnummer, MVA-registrere seg og drive virksomhet i Norge på lik linje med norske aksjeselskap. Samtidig er de pliktige å levere norsk selvangivelse, innsende regnskap og skatte til Norge med samme skattesats som norske aksjeselskap.

NUF er enkle og raske å stifte, samt rimelige å drive. Stiftelse av norske aksjeselskap krever kr 100 000 i aksjekapital, samt revisorbekreftelse ved stiftelsen. NUF stiftes uten innbetaling av aksjekapital, samt uten revisjonsbekreftelse. Et NUF har ikke plikt til årlig revisjon av regnskap, slik som for norske aksjeselskap. NUF er hovedregistrert i England og er derfor beskyttet av etableringsfriheten innenfor EØS. Norske myndigheter kan derfor ikke nekte registrering av NUF . De kan heller ikke pålegge et NUF byrder som norske aksjeselskap ikke har. NUF med hovedregistrering i England kan også dra fordel av den fleksible britiske selskapsretten, som blant annet tillater å utbetale utbytte gjennom hele året basert på fortløpende styrevedtak.

Fritaksmetoden er en betegnelse på adgangen til å ta utbytte og sikre gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler i andre selskap. Som hovedregel er slike inntekter skattepliktige, men dersom gevinsten oppnås i eller dersom utbytte betales til et NUF eller et norsk aksjeselskap (holding selskap), vil disse som hovedregel være skattefrie.
Vær oppmerksom på at adgangen til å benytte Fritaksmetoden etter ny skattereform blant annet avhenger av selskapsformen i det land selskapet er hovedregistrert.
Innsendelse av de dokumenter som normalt kreves i England; Annual Return (oppdatering av selskapets detaljer inkludert eiere og ledelse) og Annual Accounts (Årsregnskap) til Companies House, samt melding til Inland Revenue om selskapets skattemessig status i Norge og England. I tillegg alle former for endringer i England – som utvidelse av aksjekapital, overdragelse av aksjer, endringer av firmanavn, endringer av styresammensetting osv.

Du kan ikke direkte omdanne et norsk selskap (f. eks. aksjeselskap, DA, ANS eller enkeltpersonforetak) til et NUF. Årsaken er at selskapene er hovedregistrert i ulike jurisdiksjoner. Det man normalt gjør i slike situasjoner er derfor å overføre alle aktiva og passiva i det gamle selskapet til et nystiftet LTD/NUF. Deretter oppløses det tidligere selskapet og slettes i Brønnøysundregistrene. I forbindelse med denne type "omdanning" er det et par ting som man skal passe særlig på. Dels bør man være sikker på at man har kontraktsmessig adgang til å overdra evt. avtaler i det selskap som legges ned, dels bør man være oppmerksom på faren for skattemessig realisasjonsgevinst ved overføring til det nye aksjeselskap. Med rett planlegging kan også goodwill og andre aktiva i det gamle selskapet kunne medføre at stiftere får en fordring på det nystiftede selskapet - noe som kan være svært gunstig skattemessig. Vårt kontor bistår gjerne med råd og veiledning i forbindelse med omdanning og nye selskapsstiftelser.
Det er ingen minstekrav til aksjekapitalen i britiske selskap. Du må utstede minst én aksje og denne aksjen må ha en valutaverdi.
Solheim Consult

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar